این کارگاه برگزار شده است برای دسترسی به اخبار و اطلاعات کارگاه های بعدی کلیک کنید.

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد با حمایت انجمن مهندسی پزشکی ایران برگزار می کند:

خانه » اخبار و اطلاعات کارگاه اول » برنامه کارگاه پردازش سیگنالهای مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

برنامه کارگاه پردازش سیگنالهای مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی

کارگاه در دو روز برگزار خواهد شد. در روز اول به مباحث پایه پرداخته می شود و در روز دوم مباحث پیشرفته مورد بحث قرار می گیرد. جزییات بیشتر به شرح زیر است:

 

 

First DAY: BASIC TOPICS (480 min):

۱)  INTRODUCTION TO EEG AND ERP (60 min)

۲)  PREREQUISITE FOR DATA PROCESSING (180)

                 ☒  Fourier Transform (40 min)

                 ☒  Filters (40 min)

                 ☒   Independent Component Analysis (100 min):

                              – What is ICA?
                              – ICA maps and source activations.
                              – Utilizing ICA for noise removal procedures.

۳) WORKING WITH EEGLAB (240 min)

        ☒    Loading Data into EEGLAB (20 min)

        ☒    Channel Locations, Plotting Channel Spectra and Maps (40 min)

        ☒     De-noising and filtration (40 min)

        ☒     Extracting Data Epochs (20 min)

        ☒     Decomposing Data Using ICA and Working with ICA Components (60 min)

        ☒    Artifact detection and rejection using ICA (60 min)

        ☒    Q & A (60 min)

Second day: ADVANCED TOPICS (480 min)

 ۴)  GENERAL ADVANCED TOPICS (120 min)

         ☒    ERP and EEG Dynamics & Time-Frequency Analysis (50 min)

         ☒     DIPFIT (40 min):

                           -Headman Warping
                          -Source localization and dipole modelling

          ☒ Connectivity Analysis: Coherence, Correlation, Phase difference (30min)

۵) SIFT source information-flow toolbox (120 min)

      ☒    Granger causality analysis (20 min):

      ☒    Multivariate Autoregressive (MVAR) Modeling (40 min)

      ☒   Connectivity (30 min)

      ☒   Statistics, Visualization, Group Analysis (30 min)

۶) WORKING WITH EEGLAB (120 min)

       ☒   GENERAL ADVANCED TOPICS (60 min)

      ☒   SIFT (60 min)

۷) INTRODUCTION TO BIOMARKER DEVELOPMENT PROCEDURE AND PHARMA-EEG

 ۸)  HANDS ON AND Q&A (120 min)

IMPORTANT NOTE:

For the hands-on session, all participants are expected to bring their own laptops with Matlab installed on them.