فیلم آموزش EEGLAB – توسط دکتر نصرآبادی

Project Description

فیلم آموزش EEGLAB_قسمتی از کارگاه پردازش سیگنال های مغزی توسط دکتر نصرآبادی به درخواست شرکت کنندگان import data_import event_ channel locations روی داده ساختگی

Project Details

Tags: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز, دی 95, فیلم, کارگاه سوم

Back to Top