تصاویر کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG تیرماه ۱۳۹۶

Project Description

 کارگاه ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های EEG (کاربرد در نوروساینس محاسباتی)، برگزارشده توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.
چهارشنبه ۲۱ تیرماه

Project Details

Tags: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز, تیر 96, عکس

Back to Top